உச்சநீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்றங்களில் சமூகநீதி கேள்விக்குறி?* * தமிழ்நாட்டில் பணிமூப்பு, தகுதி-திறமை உள்ளோர் இருந்தும்  எஸ்.சி., பி.சி., மற்றும் பெண்கள் புறக்கணிக்கப்படலாமா?* *🔘 சமூகநீதி கானல் நீர் வேட்டைதானா?* *🔘 தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஒன்றிய அரசிடம் இதுகுறித்து கோருவது அவசரம் – அவசியம்!*தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த *ஜஸ்டீஸ் திரு.ஆர்.சுப்பையா* அவர்கள் தற்போது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதிகளில் முதன்மையானவர். 2008 முதல் 13 ஆண்டுகால நீதிபதியாக பணியாற்றிய பழுத்த அனுபவம் உடையவர். அவருக்கு ஒரு தலைமை நீதிபதி நியமன வாய்ப்போ அல்லது உச்சநீதிமன்ற வாய்ப்போ இன்றுவரை வந்ததாகத் தெரியவில்லை – எந்த குறைபாடுகளும் சொல்ல முடியாத நேர்மைக்குப் பெயர் போனவர்.

Full order advt tanuja case -THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS Reserved on Pronounced on 17.06.2021 18.06.2021 CORAM THE HONOURABLE MR. JUSTICE M.DHANDAPANI CRL. O.P. NO. 10387 OF 2021 1. Tanuja Rajan @ Tanuja Kanthula 2. Preeti Rajan .. Petitioners – Vs – 1. State, rep. By Inspector of Police G-7, Chetpet Police Station Chennai 600 031. 2. Bar Council of Tamil Nadu Chennai. .. Respondents (R-2 impleaded vide order of Court dated 15.6.2021) Criminal Original Petition filed u/s 438 Cr.P. C. praying this Court to enlarge the petitioners/accused on bail in the event of arrest by the respondent police in Crime No.192 of 2021 pending investigation before the respondent. For Petitioners : Ms. A.Louisal Ramesh For Respondent : Mr. A.Gopinath, GA (Crl. Side) for R-1 Mr. Haja Mohideen Gisthi for R-2 ORDER Lady Justice is the allegorical personification of the moral force in judicial systems. Her attributes are a blindfold, a beam balance, and a sword and the balance denotes that justice needs to be delivered with eyes closed and ears open. True to the said analogy, which has been followed time immemorial, the justice delivery system in our country is following the same to deliver impartial justice to one and all without reference to any of their personal traits. —In the result, the following orders are passed in this criminal original petition:- i) This criminal original petition, insofar as the 1st petitioner is concerned is dismissed for the reasons aforesaid; ii) Insofar as the 2nd petitioner is concerned, this criminal original petition is allowed and the petitioner is directed to be enlarged on bail on her surrendering before the respondent police within a period of 15 days from the date of receipt of a copy of this order and execute a personal bond for a sum of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) before the respondent police; iii) The 2nd respondent, in consultation with the Bar Council of India, in the larger interest of the legal fraternity, shall look into the issue of evolving a mechanism for initiation of suo motu proceedings against such of those members, who indulge in activities, which are prejudicial and demeaning the interest of the legal fraternity as a whole; iv) Registry is directed to initiate suo motu criminal contempt proceedings against Mr.R.Krishnamoorthy, Advocate, Supreme Court of India, No.214, New Lawyers Chambers, M.C.Setalwad Block, Supreme Court of India Campus, New Delhi 110 001, by issuing statutory notice; v) After issuing statutory notice to the said Mr.R.Krishnamoorthy, Registry is directed to place the matter before the Hon’ble The Chief Justice for listing the suo motu criminal contempt before the appropriate Bench.

உச்சநீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்றங்களில் சமூகநீதி கேள்விக்குறி?* * தமிழ்நாட்டில் பணிமூப்பு, தகுதி-திறமை உள்ளோர் இருந்தும்  எஸ்.சி., பி.சி., மற்றும் பெண்கள் புறக்கணிக்கப்படலாமா?* *🔘 சமூகநீதி கானல் நீர் வேட்டைதானா?* *🔘 தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஒன்றிய அரசிடம் இதுகுறித்து கோருவது அவசரம் – அவசியம்!*தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த *ஜஸ்டீஸ் திரு.ஆர்.சுப்பையா* அவர்கள் தற்போது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதிகளில் முதன்மையானவர். 2008 முதல் 13 ஆண்டுகால நீதிபதியாக பணியாற்றிய பழுத்த அனுபவம் உடையவர். அவருக்கு ஒரு தலைமை நீதிபதி நியமன வாய்ப்போ அல்லது உச்சநீதிமன்ற வாய்ப்போ இன்றுவரை வந்ததாகத் தெரியவில்லை – எந்த குறைபாடுகளும் சொல்ல முடியாத நேர்மைக்குப் பெயர் போனவர்.

*🔘 உச்சநீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்றங்களில் சமூகநீதி கேள்விக்குறி?* *🔘 தமிழ்நாட்டில் பணிமூப்பு, தகுதி-திறமை உள்ளோர் இருந்தும்  எஸ்.சி., பி.சி., மற்றும் பெண்கள்

Full order advt tanuja case -THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS Reserved on Pronounced on 17.06.2021 18.06.2021 CORAM THE HONOURABLE MR. JUSTICE M.DHANDAPANI CRL. O.P. NO. 10387 OF 2021 1. Tanuja Rajan @ Tanuja Kanthula 2. Preeti Rajan .. Petitioners – Vs – 1. State, rep. By Inspector of Police G-7, Chetpet Police Station Chennai 600 031. 2. Bar Council of Tamil Nadu Chennai. .. Respondents (R-2 impleaded vide order of Court dated 15.6.2021) Criminal Original Petition filed u/s 438 Cr.P. C. praying this Court to enlarge the petitioners/accused on bail in the event of arrest by the respondent police in Crime No.192 of 2021 pending investigation before the respondent. For Petitioners : Ms. A.Louisal Ramesh For Respondent : Mr. A.Gopinath, GA (Crl. Side) for R-1 Mr. Haja Mohideen Gisthi for R-2 ORDER Lady Justice is the allegorical personification of the moral force in judicial systems. Her attributes are a blindfold, a beam balance, and a sword and the balance denotes that justice needs to be delivered with eyes closed and ears open. True to the said analogy, which has been followed time immemorial, the justice delivery system in our country is following the same to deliver impartial justice to one and all without reference to any of their personal traits. —In the result, the following orders are passed in this criminal original petition:- i) This criminal original petition, insofar as the 1st petitioner is concerned is dismissed for the reasons aforesaid; ii) Insofar as the 2nd petitioner is concerned, this criminal original petition is allowed and the petitioner is directed to be enlarged on bail on her surrendering before the respondent police within a period of 15 days from the date of receipt of a copy of this order and execute a personal bond for a sum of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) before the respondent police; iii) The 2nd respondent, in consultation with the Bar Council of India, in the larger interest of the legal fraternity, shall look into the issue of evolving a mechanism for initiation of suo motu proceedings against such of those members, who indulge in activities, which are prejudicial and demeaning the interest of the legal fraternity as a whole; iv) Registry is directed to initiate suo motu criminal contempt proceedings against Mr.R.Krishnamoorthy, Advocate, Supreme Court of India, No.214, New Lawyers Chambers, M.C.Setalwad Block, Supreme Court of India Campus, New Delhi 110 001, by issuing statutory notice; v) After issuing statutory notice to the said Mr.R.Krishnamoorthy, Registry is directed to place the matter before the Hon’ble The Chief Justice for listing the suo motu criminal contempt before the appropriate Bench.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS Reserved on Pronounced on 17.06.2021 18.06.2021 CORAM

Call Now ButtonCALL ME