மிகச் சிறப்பு தருமத்தின்பால் ஏற்படும் தெளிவு தீர்மானமாக தீர்ப்பாக வருவதற்க்கு வரவேற்ப்பு [3/29, 13:45] Sekarreporter 1: MANU NEEDHI CHOLAN – A CASE WHICH ILLUSTRATED THE MARKED DIFFERENCE BETWEEN LAW AND JUSTICE

[3/29, 13:45] Sekarreporter 1: [3/29, 12:16] Add Pp Prabavathy: மிகச் சிறப்பு தருமத்தின்பால் ஏற்படும்
தெளிவு தீர்மானமாக
தீர்ப்பாக வருவதற்க்கு
வரவேற்ப்பு
[3/29, 13:45] Sekarreporter 1: MANU NEEDHI CHOLAN – A CASE WHICH ILLUSTRATED
THE MARKED DIFFERENCE BETWEEN LAW AND JUSTICE
Law and Justice are strongly connected with each other, but
they do not connote the same meaning. Justice is a broad concept which
encompasses equality of rights, fairness, ethics and morality. Conversely, law
is a body of regulations and standards set up by a ruler or government or
authority and enforced in a society. Law, which is used to regulate and
control the actions of citizens, is expected to be based on the idea of Justice.
Justice is often depicted as a blindfold woman – representing equality and
fairness and thus applying laws and regulations to all individuals without
discrimination.
ePjp ? jUkk; ? ,t;tpuzo; wF; k; ,ilna cs;s ntWghL
vd;d> cyfpaYf;F cl;gll; J ePjp. mjwF; mg;ghw;gl;lJ jUkk/;
This is clear in view of how Thiruvalluvar has dealt with it in
mwj;Jg;ghy; [on virtue] and bghUl;ghy;[on wealth]. In dealing with “killing”,
Thiruvalluvar counsels avoidance of killing in mwj;Jg;ghy; whereas rationalizes
imposing the extreme penalty of death sentence for a brutal murderer, as a
trait for a king who follows just rule, in bghUl;ghy;/
1/6
[3/29, 14:01] Sekarreporter 1: the accused persons responsible for the horrendous death of her daughter
were hanged to death.
jUkbkDk; Kjywk; rhhe; ;J epdw; kDePjp nrhHDfF;
rhhg; wkhk; ePjp rhhe; ;j ke;jphpfspd; ciu bgha;ahfg; gll; J/
ke;jphpfs; Tw;iw mwbkdW; k; kd;dd; bfhs;ifiaj; jUkbkdW; k;
nrf;fpHhh; bghpagu[ hzjj; py; gphpj;Jf; fhlL; fpwhh/; mwj;jpwF; k;
jUkj;jpwF; k; ,ilapyhd ntWghL bjsptha;g; ghp [ e;jJ/
In some cases, we as Judges also face similar dilemmas where
we feel that a judgment purely based on the letter of law does not really
meet the requirements of a particular case. Therefore, we consciously
attempt to read into that law “Justice”. That is how the march of law keeps
happening. If we lose this sense of Justice, a day will come when robots will
replace Judges.
(Justice N.ANAND VENKATESH)
6/6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME