[11/27, 13:14] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1332228738205978625?s=08 [11/27, 13:14] Sekarreporter1: 1,000 கோடிகள் கடன் பெற்ற தொழில் அதிபர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்கின்றனர் என்று கிருபாகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

  1. [11/27, 13:14] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1332228738205978625?s=08
    [11/27, 13:14] Sekarreporter1: 1,000 கோடிகள் கடன் பெற்ற தொழில் அதிபர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்கின்றனர் என்று கிருபாகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME