வக்கீல் தொழிலுக்கு தாய்மொழிப் பற்றுடன் ஆங்கிலப் புலமையை சரிசமமா வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அது பிற மாநிலங்களுக்குச் சென்று வழக்காட உதவும் என்று இளம் வக்கீல்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி வி.ராமசுப்பிரமணியன் அறிவுரை வழங்கினார்.

வக்கீல் தொழிலுக்கு தாய்மொழிப் பற்றுடன் ஆங்கிலப் புலமையை  சரிசமமா
வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அது பிற மாநிலங்களுக்குச் சென்று வழக்காட
உதவும் என்று இளம் வக்கீல்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி
வி.ராமசுப்பிரமணியன் அறிவுரை வழங்கினார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME