சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கூடுதல் நீதிபதிகளாக உள்ள 9 நீதிபதிகளை நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமிக்கும் பரிந்துரைக்கு உச்சநீதிமன்ற கொலிஜீயம் ஒப்புதல். #Chennai #HighCourt 9 judges name see link

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கூடுதல் நீதிபதிகளாக உள்ள 9 நீதிபதிகளை நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமிக்கும் பரிந்துரைக்கு உச்சநீதிமன்ற கொலிஜீயம் ஒப்புதல்.
Chennai #HighCourt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME