8.05.2020 வரை மின் இனைப்பு துண்டிக்க தமிழக அரசுக்கு தடை……!

[5/5, 14:10] Sekarreporter: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1257591003130683392?s=08
[5/5, 14:10] Sekarreporter: [5/5, 14:08] Sekarreporter: [5/5, 14:05] Advt Rajasekar Vot: https://twitter.com/irajashekaran/status/1257574495071735808?s=12
[5/5, 14:07] Sekarreporter: Today HonbleHigh Court Bench of Justice Vineeth Kothari Ji & Justice PushpaSathyanarayana Ji Had Passed an interim Stay Order to the TN Govt’s G.O. to Pay E.B.Bill for Domestic &MSME’s to Last Date 6/5/20.Honble Judges Hv Advised the Govt to Take a Policy Decision wt the Same.🙏 https://t.co/hUmGcbMSXy
[5/5, 14:08] Sekarreporter: [5/5, 14:05] Advt Rajasekar Vot: https://twitter.com/vot24x7/status/1257557914841051136?s=12
[5/5, 14:07] Sekarreporter: #BREAKING 18.05.2020 வரை மின் இனைப்பு துண்டிக்க தமிழக அரசுக்கு தடை……!!

vot24x7 #electricity #electricityboard #TNGovernment #coronavirus #COVIDー19 https://t.co/qUo34lqk1V

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now ButtonCALL ME