[1/5, 16:56] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1346417680174120966?s=08 [1/5, 16:56] Sekarreporter1: தமிழகத்தில் உள்ள நீர் நிலைகளை ஒரு அங்குலம் கூட ஆக்கிரமிக்க அனுமதிக்க கூடாது என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் cj bench அறிவுறுத்தியுள்ளது.

[1/5, 16:56] Sekarreporter1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1346417680174120966?s=08
[1/5, 16:56] Sekarreporter1: தமிழகத்தில் உள்ள நீர் நிலைகளை ஒரு அங்குலம் கூட ஆக்கிரமிக்க அனுமதிக்க கூடாது என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் cj bench அறிவுறுத்தியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME