விலங்குகள் நல வாரியம் உள்ளிட்ட அமைப்புகள் சார்பாக ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான புகைப்பட ஆதாரங்களுக்கு தமிழக அரசு கடும் எதிர்ப்பு எந்தவிதமான ஆய்வு இல்லாமல் திடீரென இப்படி புகைப்படங்களை தாக்கல் செய்தால் அதனை ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடாது: தமிழக அரசு எதிர்ப்பு

விலங்குகள் நல வாரியம் உள்ளிட்ட அமைப்புகள் சார்பாக ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான புகைப்பட ஆதாரங்களுக்கு தமிழக அரசு கடும் எதிர்ப்பு

எந்தவிதமான ஆய்வு இல்லாமல் திடீரென இப்படி புகைப்படங்களை தாக்கல் செய்தால் அதனை ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடாது: தமிழக அரசு எதிர்ப்பு

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now ButtonCALL ME