சென்னை #உயர்நீதிமன்ற #மூத்த #வழக்கறிஞர் #திரு.#T_V_இராமானுஜம் அவர்கள் வழக்கறிஞராக 50 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ததை ஒட்டி இன்று காலை (28.01.2020) ஜுனியர்கள் ஆசி பெற்ற மகிழ்ச்சியான தருணத்தில்…#TVR_50 #TV_Ramanujun_50 #Blessings [1/28, 09:13] sekarreporter1: 👍👍 [1/28, 09:15] sekarreporter1: Congrats senior advt Tvr sir

[1/28, 09:11] Rm Pradeeban Advt: சென்னை #உயர்நீதிமன்ற #மூத்த #வழக்கறிஞர் #திரு.#T_V_இராமானுஜம் அவர்கள் வழக்கறிஞராக 50 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ததை ஒட்டி இன்று காலை (28.01.2020) ஜுனியர்கள் ஆசி பெற்ற மகிழ்ச்சியான தருணத்தில்…#TVR_50 #TV_Ramanujun_50 #Blessings
[1/28, 09:13] sekarreporter1: 👍👍
[1/28, 09:15] sekarreporter1: Congrats senior advt Tvr sir
[1/28, 09:11] Rm Pradeeban Admk Advt: சென்னை #உயர்நீதிமன்ற #மூத்த #வழக்கறிஞர் #திரு.#T_V_இராமானுஜம் அவர்கள் வழக்கறிஞராக 50 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ததை ஒட்டி இன்று காலை (28.01.2020) ஜுனியர்கள் ஆசி பெற்ற மகிழ்ச்சியான தருணத்தில்…#TVR_50 #TV_Ramanujun_50 #Blessings
[1/28, 09:13] sekarreporter1: 👍👍
[1/28, 09:15] sekarreporter1: Congrats senior advt Tvr sir
[1/28, 09:11] Rm Pradeeban Admk Advt: சென்னை #உயர்நீதிமன்ற #மூத்த #வழக்கறிஞர் #திரு.#T_V_இராமானுஜம் அவர்கள் வழக்கறிஞராக 50 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ததை ஒட்டி இன்று காலை (28.01.2020) ஜுனியர்கள் ஆசி பெற்ற மகிழ்ச்சியான தருணத்தில்…#TVR_50 #TV_Ramanujun_50 #Blessings
[1/28, 09:13] sekarreporter1: 👍👍
[1/28, 09:15] sekarreporter1: Congrats senior advt Tvr sir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME