சுப்ரீம் கோர்ட்டின் மூத்த வக்கீலானார் யானார் நமது நீதிபதி Justice Mu Sathyanarayanan, Former Judge, Madras High Court வாழ்த்துக்கள் சார் sekarreporter,

Pardeep Kumar SharmaFax Tel.: • 2338526523384533
Registrar
Supreme Court of India

F. No. 16/CDSA/Desg./649/2022 May 21, 2022
To,
Mr. Justice Mu Sathyanarayanan,
Former Judge, Madras High Court,
Door No. 108/64, Catholic Centre,
Main Building, 1st Floor, Armenian Street, Chennai – 600001
Sir,
I am to inform you that Hon!ble the Chief Justice of India and the Hon’ble Judges of the Supreme Court of India, in the Full Court Meeting held on Friday, May 20, 2022, have been pleased to designate you as Senior Advocate under Section 16(2) of the
Advocates Act, 1961 read with Rule 2(a) of Order IV, Supreme Court Rules, 2013 and Supreme Court Guidelines to Regulate Conferment of Designation of Senior Advocates, 2018, framed in terms of the
Judgment dated 12 th October, 2017 passed in the case of Ms. Indira Jaising Vs, Supreme Court of India through Secretary General and Ors. [(2017) 9 SCC 766].
Yours faithfully,

(Pardeep Kumar Sharma)

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now ButtonCALL ME