ஓபிசி பிரிவினருக்கு இந்த ஆண்டு 50% இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்த உத்தரவிட முடியாது!”sc order

[10/26, 12:39] Sekarreporter 1: https://youtu.be/EUJ8mYGyv4c
[10/26, 12:40] Sekarreporter 1: ஓபிசி பிரிவினருக்கு இந்த ஆண்டு 50% இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்த உத்தரவிட முடியாது!”sc order

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME