கவிழ்ந்துவிட்டால், எழத் தெரியாத கரப்பான் பூச்சியல்ல, நாம்!– * ஆர்ஆர். கோபால்ஜி வெளியீட்டாளர், தினமலர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME