இரவு, பகல் என பாராமல் தொடர்ந்து படிப்பார் சீனியர் திரு.S. பிரபாகரன் அவர்கள். மேலும், மதிய உணவுக்கு கூட நேரமில்லாமல் சீனியர் அவர்கள் நீதிமன்றத்திலேயே இந்த வழக்கிற்காக அதிகமாக படிப்பார்,

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL ME
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com